icon facebookicon instagramicon youtube

A+ A A-

Iskola a gyorsuló időben - Az oktatási miniszter látogatása az iskolában

Tartalomjegyzék

 

A látogatásra alkalmat az iskola történetében mérföldkőnek is nevezhető esemény adott: a világbanki pályázattal nyert 63 mFt értékű informatikai eszköz ünnepélyes átadása és üzembehelyezése.

A megjelenteket Nagy Péter igazgató köszöntötte, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. A résztvevők két program szerint - Jedlik CD és Pápai Flórián "Jedlikes életérzés" című videofilmje alapján betekinthettek az iskola történetébe és életébe.

p1

Ezt követően Nagy Péter igazgató köszöntötte Pokorni Zoltán oktatási minisztert. Áttekintette a 10 éve folyó világbanki fejlesztéseket, programokat.

Megköszönte miniszter úrnak a pályázatok támogatását. Nemcsak az iskola fejlődött általuk sokat, hanem az oktatói kar is megújult. A pályázatok révén vált lehetővé, hogy az iskola a munkapiac igényeinek megfelelő képzést tud folytatni, konvertálható tudást ad diákjainknak.

Tanulóink mindegyike 3 szakképesítéssel kerül ki az iskolából, de az elmúlt tanévben két olyan tanuló is

volt, aki 9 képesítést szerzett. Örömét fejezte ki, hogy a Széchenyi István Főiskolával együtt a következő tanévben beindulhat az akkreditált szakképzés.

Ezt követően Pokorni Zoltán oktatási miniszter köszöntötte az iskolát, külön köszöntötte azoknak a vállalatoknak a képviselőit, amelyek támogatják a szakképzést.

p2

Beszéde áttekintette a szakképzés helyzetét, fejlesztésének feladatait:

"A mai ünnepélyes alkalom egy fontos állomása a Jedlik Ányos Középiskola fejlődésének, a korszerű számítástechnikai tanterem használatba vételével. E tanterem része annak a 63 mFt-os támogatásból megvalósított fejlesztésnek, melyből az iskola az elmúlt két évben részesült. A jelentős összegből eddig 93 db számítógépet, 3 db szervert, korszerű perifériákat állítottak az oktatás szolgálatába, és még további támogatás is fog érkezni 2001-ben és 2002-ben. Ezzel az iskola fejlesztésére összesen körülbelül 100 mFt fordítódik.

Fontos kiemelni, hogy az iskola nem ajándékként kapta ezt a jelentős támogatást, hanem kemény versenyben, pályázat útján nyerte el. A sikerhez gratulálok az iskola tanárainak és vezetőinek, tudom, hogy milyen nagy munka van egy ilyen sikeres pályázat mögött.

Az iskola eddigi eredményei azt mutatják, hogy jó kezekbe kerülnek a korszerű eszközök, és hatékonyan szolgálják a szakképzést. Ezzel gazdagodik a város, a régió és az ország is.

A fejlesztés a nyugat-dunántúli régió számára azért nagy jelentőségű, mert éppen a környéken és a városban legkeresettebb szakmákban, az elektronika, gépipar, informatika, pénzügy területén nyújthat az iskola korszerűbb képzést az új eszközök és szaktudás használatával.

A Győrben megvalósított fejlesztéshez hasonló eredményekkel büszkélkedhet az országban az a száznál több szakközépiskola, amelyek az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programban részt vesznek. Engedjék meg, hogy a fejlesztés itteni eredményeinek méltatása mellett e programról is szóljak néhány szót.

Az 1998-2002. évi szakképzési program:

Általános jellemzés:

Ez a program szervesen illeszkedik a kormány humán erőforrás fejlesztési koncepciójába, melyet az Oktatási Minisztérium valósít meg. A támogatás célja az, hogy Magyarország magasan képzett munkaerejével teremtse meg az ország versenyképességét és a gazdasági növekedés feltételeit.

E koncepció egyenrangúan kezeli a közoktatást, szakképzést és felsőoktatást. Minden területnek megvannak a maga specifikus céljai, úgy érezzük, hogy a szakképzést az általunk, ebben a kormányzati ciklusban megvalósuló fejlesztés segíti a leghatékonyabban.

Az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programnak két komponense van, az első a szakképzések korszerűsítését, a másik a szakképző iskolákban a képzés feltételeinek jobbítását célozza meg.

Az "A" komponens a tankötelezettségüket teljesített, vagy érettségizett fiatalok munkaerőpiacra történő belépését segíti azáltal, hogy olyan képzési programok kifejlesztését és megvalósulását támogatja, amelyek a munkaerőpiacon keresett szakképesítésekhez juttatják a résztvevő fiatalokat. Ezáltal megkönnyíti az iskolából a munka világába történő átmenetet, korszerű ismeretekhez juttatja a végzetteket, csökkenti a pályakezdő munkanélküliséget.

A "B" komponens az un. "világbanki modell" szerint képző szakközépiskolákban a 13 szakmacsoport oktatásához szükséges szakmai és infrastrukturális hátteret teremti meg. E komponens támogatja a szakközépiskolákban a szakmai orientációs tárgyak jobb elsajátítását, a korszerű eszközök megismerését.

Mindkét komponensnek három fő eleme van, tartalmaznak tanár továbbképzést, általános számítástechnikai fejlesztést, valamint szakmaspecifikus eszközbeszerzést.

A fejlesztés főbb adatai:

Az 1998-2002 közötti időszakban összesen 10,5 milliárd Ft-ot fordít a Kormány a szakképzés korszerűsítésére, ebből eddig 4 milliárd Ft értékű támogatást használtak fel a szakképző iskolák, a fennmaradó összegnek a fele már 2001-ben realizálódik, a többi a program 2002. június 30-i zárásáig kerül az iskolákhoz.

 • Az "A" komponensben megvalósított tananyagfejlesztés eredményeként megújul 105 szakképesítés tartalma, ezek mindegyike a korszerű gyártás és a magas szintű szolgáltatások területére esik.
 • A "B" komponens megvalósítása során 133 szakképző iskolába kerül olyan korszerű technika, amely a jelenleg futó tantervek szerinti 13 szakmacsoport oktatását támogatja. Tavaly december közepére elkészültek azok az eszközlisták, melyek már a megújított kerettantervek igényeit is figyelembe veszik. Ezekből az ajánlatokból választhatják ki az iskolák a nekik szükséges eszközöket, felszereléseket az idei év elejétől.
  Igen jelentős a támogatásból megvalósított számítástechnikai fejlesztés is.
 • Az "A" komponens keretében eddig 2200 darab munkaállomás, 65 szerver, különféle nyomtatók, szkennerek és egyéb perifériák kerültek az iskolákba, Az eszközök értéke 1,5 mrd Ft.
 • A "B" komponensből 800 mFt értékű eszköz jutott el a tanulókhoz, és folyamatban van egy újabb 1,2 mrd Ft értékű tender bírálata az "e-learning" - számítógéppel segített tanulás - céljait szolgáló tantermek felszerelésére.
 • A kedvezményezett iskolák mindegyike be van kötve az Irisz-Sulinet hálózatba, így az újonnan telepített számítógépek még több tanulónak és tanáraiknak teszik lehetővé a világhálóra való kapcsolódást, és a tartalom szolgáltatások igénybevételét.

A következő években mindkét komponens keretében olyan korszerű laboratóriumi berendezések, szemléltető eszközök vásárlására kerül sor, melyek közvetlenül a szakma specifikus oktatáshoz kapcsolódnak. Ezek az eszközök már a 21. század technikáját képviselik, tehát használatuk elsajátítása biztos munkahelyet ígér a végzősöknek.

Nyilván ilyen nagy értékű eszközök használata csak akkor lehet eredményes, ha a képzésben részt vevő tanárok felkészítése a fejlesztéssel párhuzamosan megvalósul. Ezért a program jelentős összeget, közel 1,7 mrd Ft-ot fordít a képzők képzésére.

 • Az "A" komponensben kb. 300 tanár és iskolai vezető 1-2 hetes külföldi tanulmányútjára, valamint hazai továbbképzésére került sor. Ezek folyamán az oktatók elsajátították a korszerű tananyag fejlesztési és oktatási módszereket, valamint a modern intézményvezetési ismereteket.
 • A "B" komponens elsősorban a kommunikáció, nyelvi továbbképzés, menedzserismeretek területén nyújtott hasznos ismereteket az oda bekapcsolódó tanároknak.

A program kapcsolódása a szakképzés általános fejlesztéséhez

A jelenleg átadásra kerülő számítástechnikai eszközök, valamint az egész program fő fejlesztési iránya összhangban van az ország informatikai fejlesztési koncepciójával.

 • Az informatikai képzés kibővítésének célja az, hogy az egyes képzési szinteken elsajátítandó informatikai ismeretek és készségek a munkaerőpiac igényeihez illeszkedve kerüljenek meghatározásra.
 • További cél, hogy a jelenleg a munkaerőpiacon informatikai szaktudással rendelkező szakemberek tudását felfrissítse, lehetővé tegyük számukra a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek betöltését.
 • Alapvető feladat, hogy a hagyományos informatikus és távközlési szakmákon túl (programozó, rendszerszervező, rendszergazda, stb.) szélesedjen az informatika és valamilyen más szakterületen is jártas szakemberek köre, vagyis minden közép- és felsőfokú végzettséget szerző szakember rendelkezzen a szakterületéhez szükséges informatikai ismeretekkel és készségekkel.
 • Az informatikai program fő elemei: az informatikai szakképzettséget adó képzési helyek bővítése, a nem informatikai szakképzettséget adó képzéseken belül az informatikaoktatás megjelenítése, a már aktív munkavállalói kör informatikai képzése, az informatikai képzés korszerűsítése és folyamatos fejlesztése
 • E program megvalósításában a szakképzésfejlesztési program nagy segítséget nyújt az iskoláknak, és ezzel a Jedlik Ányos Középiskola a látottak alapján élni is tud.

A szakképzés fejlesztési programra visszatérve a program befejező fázisának fontos eleme, hogy az eszköz választék kialakításában már figyelembe veszi a közoktatásban általánosan bevezetett, és a szakképzés igényeihez is illesztett új kerettantervek szempontjait. Mivel e kérdésben a szakközépiskolákban még sok a kérdés, kétely, engedjék meg, hogy erről a folyamatról pár mondatot itt is szóljak:

 • Az új kerettanterv folytatja azt a szakképzési reformot, amely az 1990-es évek elején indult el, és amelynek célja a szakközépiskola első négy évében az általános felkészítés erősítése, valamint a szakmai képzés befejező fázisának áthelyezése az érettségi utáni évekre.
 • Ez a koncepció megfelel a gazdaság azon elvárásainak, hogy széles látókörű, erős alapokkal rendelkező olyan fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akik képesek az élethosszig tartó tanulás során újabb és újabb ismeretek elsajátítására, vagy a felsőoktatásba való belépésre is.
 • Mindezen szempontok indítottak a kerettantervek kisebb mértékű módosítására a szakképzésben is, remélem, a gazdaság visszajelzései és a tanulók jövőbeni életútja megerősítik elgondolásaink helyességét. E változások lényege az, hogy az első 2 évben heti 5 órát fordíthatnak az iskolák szakmai orientációra, a 3-4. évben pedig 8 órában folyik szakmacsoportos alapozás. Ezek a tantárgyak megismertetik a tanulókat jövőbeli szakmájuk alapjaival, és a beszámítás lehetősége is adott, ha az alapozáshoz hasonló szakirányban tanulnak tovább a szakképzésben.
 • Emellett az általános képzésben való egyenértékűségre is törekedtünk a kerettantervek kialakításánál, az érettségi tárgyak esetében a gimnáziumi és szakközépiskolai követelmények azonos szintűek.
 • Az új kerettanterv eredményeként a szakközépiskolákban végzettek előtt több lehetőség van tanulmányaik folytatására, mint eddig, ugyanis a jobb általános képzésre támaszkodva tágabb körből választhatnak egyetemi-főiskolai képzést, mehetnek akkreditált felsőfokú szakképzési programra, vagy OKJ képesítést szerezhetnek.

A szakközépiskolák átalakuló szerepét jelzi az is, hogy a fejlesztések eredményeit az intézmények nem csupán a program két fő területén, a 4 éves szakközépiskolai oktatásban és a szakképzésben, hanem az egyetemekkel és főiskolákkal együttműködve az akkreditált felsőfokú szakképzésben is használhatják. Az itt futó képzésekben mérnök asszisztensi, pénzügyi, jogi, gazdasági ügyintézői, agrár és egészségügyi szakképesítéseket lehet szerezni.

 • Ezek az új képzési programok csupán néhány éve indultak, de választékuk és a résztvevők száma azóta örvendetesen bővül, 2000-ben már közel ötezer érettségizett fiatal kezdte meg tanulmányait, és 2001 szeptemberében az új elsőévesekkel együtt már tízezer fölé fog emelkedni a 2 éves képzésben részt vevők száma. A tanulók fele a szakközépiskolákban, másik fele az egyetemeken és főiskolákon folytatja tanulmányait.
 • A Kormány esélyteremtő politikájának részeként az Oktatási Minisztérium fokozottan támogatja azon iskolák bekapcsolódását ebbe a programba, ahol nincs felsőoktatási intézmény, ugyanis így a tanulók a szülői házban maradva, a családnak lényegesen kisebb anyagi terhet jelentve vehetnek részt felsőfokú képzésben. Végzés után keresőképes szakképesítéshez jutnak, és tanulmányaikat a felsőoktatásban is folytathatják.
 • A Jedlik Ányos Középiskola e területen is együtt halad a korral, ugyanis a Széchenyi István Főiskolával együttműködve itt is indul gépészmérnök asszisztens képzés 2001 szeptemberétől. A város és a régió üzemei előzetesen is komoly érdeklődést mutattak az itt végzők iránt.

Összefoglalva:

Az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programban eddig megvalósult és a tervezett fejlesztések jelentősen hozzájárulnak a szakközépiskolát végzett fiatalok általános felkészültségének emeléséhez és szakmaorientációs ismereteinek az elmélyítéséhez. Ezáltal a további szakképzésben való részvételük, vagy a felsőfokú tanulmányokba való bekapcsolódásuk szilárd alapokról indul, és a korábbinál sokkal eredményesebb lehet. Ehhez nyújt segítséget a 10,5 milliárd Ft-os fejlesztés és a mögötte meghúzódó tartalmi munka.

Örvendetes számunkra, hogy a fejlesztések legfőbb kedvezményezettjei, az iskola tanulói is itt vannak körünkben, velünk együtt veszik birtokba az új tantermet, és kezdik el ott a tanulást magasabb szinten.
Kérem mindannyiukat, hogy értékeljék a társadalom, az adófizető polgárok áldozatkészségét, hiszen az ő forintjaikból adta a költségvetést ezt a komoly támogatást az iskola részére. Kívánom, hogy életükben hasznosítsák az itt szerzett tudást, és mindig szeretettel gondoljanak vissza alma máterükre.

Köszönöm a tanároknak eddigi fáradozásaikat, melyeket a pályázat sikere, az eszközök fogadása, a termek berendezése érdekében végeztek. Törekszünk arra, hogy az új lehetőségek kihasználásában ne csupán a lelkesedésük, hanem a kormányzat által juttatott anyagi megbecsülés is motiválja Önöket.


Végül kérem az iskolát fenntartó várostól, hogy fokozott figyelmet fordítson e kitűnő iskola működési feltételeinek javítására, mert az ide befektetett források többszörösen visszatérülnek a város számára.

Eredményes munkát, sikeres életet kívánok a mai ünnepség minden résztvevőjének."

A beszéd után került sor az informatikai eszközök ünnepélyes átadására és üzembe helyezésére.

p3

Balogh József polgármester megköszönte, hogy az iskola, de ezzel együtt a város és a régió is ilyen gazdag eszközállományt kapott.

Lajos Dániel 12. osztályos tanuló az iskola diákjai nevében köszönte meg az eszközöket.

Baksa Péter

 

 

 

 

Hírek, információk

Az igazak örökké élnek

dr. Dézsi Csaba András Győr város polgármestere, Módos Gábor a Jedlik Ányos Technikum igazgatója és Szabó Jenő önkormányzati képviselő helyez el koszorút és emlékezik a győri temetőben Jedlik Ányos sírjánál 2020. december 13-án a tudós, feltaláló halálnak 125. évfordulóján. Ahogy a polgármester úr a facebook profilján fogalmazott: "Jedlik Ányosra emlékeztünk, a kiváló emberre, természettudósra, feltalálóra, bencés szerzetesre és oktatóra, aki 1895. december 13-án hunyt el. 🖤

Halálának 125. évfordulója alkalmából babérkoszorút helyeztünk el síremlékénél! 🕯
Jedlik egész életfelfogására jellemző, amit halála előtt néhány nappal mondott: „ életem hosszú volt, de a munka sohasem fárasztott.
...

Bővebben

Felnőttoktatás a Jedlikben!

Esti tagozatos képzéseink 2020/2021-es tanév februári (keresztféléves) indulással:

 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus
 • Gépész technikus (CAD-CAM szakirány)
 • Gépgyártás-technológiai technikus
 • Gépi és CNC forgácsoló
 • CNC-programozó
 • CNC-programozó (1 éves tantágyi beszámítással)

Bővebb információ / jelentkezés

Bővebben
Generátor alapítvány Jedlik 1%

Generátor Alapítvány 

Adószám: 18535143-1-08

Köszönjük támogatását!

 

kreta feher login

jedlikinfo

jsi logo

Következő események

OLET logo

A 2021-ban beiskolázásra kerülő tanulók
2026-BEN ÉRETTSÉGIZNEK,

Szükségük lesz-e reál- és humán műveltségre?
Szükségük lesz-e biztonságos továbbtanulási lehetőségre?
Szükségük lesz-e idegen nyelven beszélni?
Szükségük lesz-e használható szakmai ismeretre?
Kell-e majd szakmájukban korszerű eszközöket használni?

Ha a válaszuk IGEN -->
2021. január 17. Vasárnap
Antal, Antónia
A Nap kel 07:31-kor,
nyugszik 16:30-kor.
Holnap
Piroska
napja lesz.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája

Letöltés (.pdf) -->

 

A HVG 2018. október 19-n megjelent iskolai rangsora szerint a kompetenciamérések, érettségi vizsgaeredmények és továbbtanulási adatok alapján az ország legjobb szakgimnáziuma vagyunk.

Újságcikk

TV-riport

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.